Algemene Voorwaarden | Mooistefotoboek.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MOOISTEFOTOBOEK.NL

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Offerte: alle aanbiedingen van Mooistefotoboek.nl aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2.    Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Mooistefotoboek.nl en Opdrachtgever

3.    Opdracht: de dienst of het product dat door Mooistefotoboek.nl geleverd zal worden.

4.    Mooistefotoboek.nl, KvK 58392335, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5.    Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Mooistefotoboek.nl de overeenkomst gesloten heeft,

       tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6.    Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7.    Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de

       communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde

       bij opdrachtgever.

8.    Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

9.    Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Mooistefotoboek.nl en opdrachtgever,

       alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.    Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden

       zijn voor Mooistefotoboek.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Mooistefotoboek.nl uitdrukkelijk en schriftelijk

       zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

1.    Mooistefotoboek.nl doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

2.    Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending

       door Mooistefotoboek.nl.

3.    Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden

       of prijsstijging van de grondstoffen. Mooistefotoboek.nl zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1.    Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks

       mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Mooistefotoboek.nl werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt

       het aanbod als aanvaard beschouwd.

2.    Mooistefotoboek.nl houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar

       komt die uitvoering voor Mooistefotoboek.nl onaanvaardbaar maken.

3.    Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Mooistefotoboek.nl is in dat

       geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Cadeaubonnen

1.    Mooistefotoboek.nl biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

2.    Deze zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

3.    Overwaarde van een cadeaubon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

1.    Mooistefotoboek.nl zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed

       vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Mooistefotoboek.nl gebruikelijk werkt.

2.    Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste

       uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 7. Ontwerp

1.    Fotoboeken worden in combinatie met eisen/wensen van opdrachtgever, naar eigen inzicht, kunde en stijl van

       Mooistefotoboek.nl ontworpen.

2.    Het eerste ontwerp van een fotoboek zal binnen 6 weken nadat foto selectie (dit kan de selectie van Mooistefotoboek zijn of

       een eigen gemaakte selectie) is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.

3.    Opdrachtgever krijgt maximaal eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter

       aantal  wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.

4.    Maximaal twee weken na gevraagde wijzingen legt Mooistefotoboek.nl een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.

5.    Mooistefotoboek.nl laat boeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

6.    Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het product.

 

Artikel 8. Levering

1.    Mooistefotoboek.nl hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2.    Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 4-6 weken na de laatste proofing geleverd. Levertermijn kan afhankelijk

       zijn van verzamel-orders.

3.    Mooistefotoboek.nl maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze

       producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

4.    Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

5.    Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

 

Artikel 9. Vergoeding

1.    Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Mooistefotoboek.nl gebruikelijk gehanteerde vergoeding

       van toepassing.

2.    Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Mooistefotoboek.nl een redelijke en billijke

       vergoeding voor het geleverde.

3.    Indien aannemelijk is dat Mooistefotoboek.nl hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke

       redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Mooistefotoboek.nl dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4.    De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van

       nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5.    Alle door Mooistefotoboek.nl genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

1.    Mooistefotoboek.nl  zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan

       opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2.    Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 11. Annulering en opschorting

1.    Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Mooistefotoboek.nl, nadat opdrachtgever hiervan op

       de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur

       is voldaan.

2.    Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig)

       aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Mooistefotoboek.nl gerechtigd de

       overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3.    Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4.    Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de

       overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

5.    Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke

       rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Mooistefotoboek.nl.

 

Artikel 12. Klachten

1.    Klachten over de uitvoering (voor zover het een reële klacht betreft) van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur

      dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de fotoboeken schriftelijk te worden voorgelegd aan Mooistefotoboek.nl.

2.    Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3.    Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13. Auteursrecht

1.    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Mooistefotoboek.nl verstrekte materiaal, zowel beeldmateriaal

       als teksten. Mooistefotoboek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever

       verstrekte bestanden. 

2.    Mooistefotoboek.nl wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen

       (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien Mooistefotoboek.nl vaststelt dat het aangeboden materiaal

      door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet),

      zal Mooistefotoboek.nl hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen betrokken / bestanden gegevens

      niet worden vernietigd. De auteursrechten op de door de opdrachtgever vervaardigde materialen blijven uiteraard bij de

      opdrachtgever berusten. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1.     Mooistefotoboek.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of

        grove schuld aan de zijde van Mooistefotoboek.nl of diens vertegenwoordigers. 

2.     Tussen het door de klant aangeleverde beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan.

        Mooistefotoboek.nl is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.

        Mooistefotoboek.nl wijst de klant er op dat de kwaliteit van het door de klant gebruikte digitale beeldmateriaal de kwaliteit van

        het afgedrukte eindproduct negatief kan beïnvloeden. Zowel resolutie, als de toegepaste compressie kunnen van invloed zijn

        op de afdrukkwaliteit. 

3.     De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.     Mooistefotoboek.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Laatste wijzing : 12 juni 2018.

3.     Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Mooistefotoboek.nl aan opdrachtgever medegedeeld.

4.     Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene

        voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

1.    Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de

       overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2.    Op alle rechtsverhoudingen tussen Mooistefotoboek.nl en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.